معاونت آموزشی و پژوهشی
مهندس کیومرث محمدی اقدم معاونت آموزشی و پژوهشی دانشکده فنی و حرفه ای شهید قاضی طباطبایی

مهندس کیومرث محمدی اقدم