معاونت اداری و مالی
آقای یحیی خسروزاد معاونت اداری و مالی دانشکده فنی و حرفه ای شهید قاضی طباطبایی

آقای یحیی خسروزاد