معاونت اداری و مالی
آقای عباس مجلل قوشچی معاونت اداری و مالی دانشکده فنی و حرفه ای شهید قاضی طباطبایی

آقای عباس مجلل قوشچی