کارکنان حوزه معاونت اداری و مالی

 

تلفن داخلی
سمتمحل کار
نام و نام خانوادگی
314امور مالی
حبیب انتظاریان
316امور اداریشاهین اشرف جوان
314امور مالیعادل سعیدی نسب
186تدارکات و خدماتجلیل احمدی