کارکنان حوزه معاونت اداری و مالی

 

تلفن داخلی
سمتمحل کار
نام و نام خانوادگی
آموزش
حسن فتح نژاد
عزیز حسن خانی
شهریار پویان مهر
فرشاد افشار
رحیم ساراجوقی
شهریار ملک زاده
صابر عباسی
حسین محمدی