کارکنان حوزه معاونت فرهنگی و دانشجویی

 

تلفن داخلی
سمتمحل کار
نام و نام خانوادگی
334امور دانشجویی
صمد محمدیان
334امور دانشجوییابراهیم طایفه رضایی
334امور دانشجوییجواد شیخ محمدی
338ارتباط با صنعت
یحیی خسروزاد