کارکنان حوزه ریاست

 

تلفن داخلی
سمتمحل کار
نام و نام خانوادگی
320حراستاسماعیل علی بابا
302دفتر ریاست
محمد عزتی
132کارشناس فناوری اطلاعات و ارتباطات
فناوری اطلاعات و ارتباطات
فرزاد افشار
فرزاد افشار کارشناس فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشکده فنی و حرفه ای شهید قاضی طباطبایی