آقای مهدی سلیمانی قره گل

معاونت فرهنگی و دانشجویی

مهندس علی مصاحب طلب
معاونت آموزشی و پژوهشی
آقای عباس مجلل قوشچی
معاونت اداری و مالی