دکتر حبیب مولایی

معاونت فرهنگی و دانشجویی

مهندس کیومرث محمدی اقدم

معاونت آموزشی و پژوهشی

آقای عباس مجلل قوشچی

معاونت اداری و مالی