آقای مهدی سلیمانی قره گل

معاونت فرهنگی و دانشجویی

مهندس علی مصاحب طلب
معاونت آموزشی و پژوهشی
 
آقای مهندس یحیی خسروزاد
معاونت اداری و مالی