دکتر پوراسد ریاست محترم دانشکده قاضی طباطبایی ارومیه به همراه آقای موحدنژاد معاونت محترم آموزشی دانشکده از روند برگزاری امتحانات بازدید کرده و از نزدیک بر آن نظارت کردند. ایشان ضمن تشکر از مسئولان برگزاری امتحانات و دانشجویان از نظم و کیفیت برگزاری امتحانات تشکر نموده و ابراز رضایت نمودند.

بازدید ریاست دانشکده از امتحانات پایان ترم دانشجویان

بازدید ریاست دانشکده از امتحانات پایان ترم دانشجویان

بازدید ریاست دانشکده از امتحانات پایان ترم دانشجویان

بازدید ریاست دانشکده از امتحانات پایان ترم دانشجویان