دانشجویانی که متقاضی انتقال یامیهمان  برای مراکز دیگر درنیمسال اول سال تحصیلی97-96 می باشند می توانند از صبح روز یکشنبه مورخه 96/2/17 لغایت پایان روز شنبه مورخه96/3/13 جهت ثبت درخواست خود به سایت سماد مراجعه نمایند وهمچنین دانشجویانی که متقاضی میهمان دردوره تابستان(953) می باشند  باز می  توانند از روز شنبه مورخه 96/3/20لغایت96/4/4 درسایت  فوق ثبت نام نمایند درضمن به درخواست های حضوری به هیچ وجه ترتیب اثرداده نخواهد شد .

وب سایت درخواست نقل و انتقالات