به اطلاع می رساند این مرکز درنظرداردبراساس  دستورالعمل شماره 2152/330/25مورخه 25/2/96 دانشگاه فنی وحرفه ای بارعایت ضوابط وتقویم زمانی مشروحه ذیل اقدام به برگزاری ترم تابستان دردروس عمومی وپایه در مقاطع کاردانی وکارشناسی نماید.
1-دوره تابستان برای کلیه دانشجویان درقالب شبانه وباپرداخت شهریه برگزار می گردد.      
2-مهمان شدن دانشجویان دردوره تابستان دراین مرکز پس ازثبت درخواست  درسامانه سماد ازتاریخ 20/3/96 لغایت 4/4/96 صورت می گیرد که پس از بررسی واعلام نظر ؛لازم است دانشجویان جهت ثبت نام واخذ کد کاربری تا مورخه 14/4/96 شخصاٌ وبا در دست داشتن معرفی نامه معتبر به این مرکز مراجعه نمایند.
3-شروع کلاسها ازروزشنبه مورخ 17/4/96 لغایت روزچهارشنبه مورخ25/5/96 خواهدبود.
4-شروع امتحانات ازمورخ28/5/96 لغایت مورخ1/6/96 می باشد
5-تشکیل کلاسها منوط به رسیدن کلاس به حد نصاب وتکمیل ظرفیت خواهدبود.
6-ثبت نام به منزله ثبت نام قطعی تلقی گردیده ودر صورت انصراف دانشجو شهریه ثابت واریزی باز گردانده نخواهد شد مگراینکه درس مورد تقاضای دانشجوبه حد نصاب لازم نرسد
7-امکان حذف واضاف ؛حذف اضطراری ویا انصراف دردوره تابستان تحت هیچ شرایطی وجود ندارد.
8-ارسال نمرات دوره تابستان منوط به تسویه حساب کامل با دانشکده مبدا  خواهد بود.
9-رعایت پیش نیاز وهمنیاز به عهده دانشجویان می باشد.
10- دانشجویان می توانند دردوره تابستان حداکثر تاشش واحد انتخاب نمایند اما دانشجویانی که جهت فارغ الحصیلی هشت واحد دارند می توانند تمامی واحدهای باقیمانده را انتخاب نمایند
11-هنگام ثبت نام مبلغ یک میلیون وپانصد هزلرریال بصورت علی الحساب دریافت خواهد شد
تذکر:دانشجویان دانشکده فنی شهید قاضی طباطبایی جهت انتخاب واحد از روز شنبه مورخ10/4/96 لغایت روزچهارشنبه مورخ14/4/96به کارشناسان رشته مریوطه مراجعه نمایند.