حضور مسئولین وزارت و اداره کل آموزش و پرورش استان در دانشگاه قاضی طباطبایی ارومیه