تقویم آموزشی تفصیلی سال تحصیلی 97ـ 96دورههاي کاردانی، کارشناسی (پیوسته و ناپیوسته)

تقویم آموزشی سال تحصیلی 1396-97 «در یـک نگـاه» جهت دریافت کلیک نمایید

 

تقویم آموزشی تفصیلی سال تحصیلی 97ـ 96 جهت دریافت کلیک نمایید