جدول زمانبندی انتخاب واحد نیمسال اول سال تحصیلی 1396

پنچ شنبه پنچ شنبه پنچ شنبه چهارشنبه چهارشنبه چهارشنبه روز
16/6/96 16/6/96 16/6/96 15/6/96 15/6/96 15/6/96 تاریخ
20لغایت7صبح روزبعد 14لغایت20 8صبح لغایت14 20لغایت7صبح روزبعد 14لغایت20 8صبح لغایت  14 ساعت
با تاخیر ورودی952 ورودی951 با تاخیر ورودی942 وروددیهای941 وقبل از آن ورودی