عنوان دروس
تاریخروز
دروس تخصصی کلیه رشته های کاردانی و کارشناسی
28/06/96سه شنبه
دروس عمومی و پایه کلیه رشته های دوره کاردانی و کارشناسی
29/06/96چهارشنبه
  • توضیح اینکه هماهنگی لازم با کارشناس آموزش رشته مربوطه و تهیه و تکمیل فرم معرفی به استاد (پیش ترم) برای کلیه دروس (عمومی ، تخصصی و پایه ) الزامی است.
  • تعداد واحد مجاز برای انتخاب بصورت معرفی به استاد ، دو ماده درسی (حداکثر شش واحد) خواهد بود.