اطلاعیه باسمه تعالی دانشکده فنی شهید قاضی طباطبایی ارومیه برای نیمسال دوم سال تحصیلی97-96دررشته های کاردانی الکترونیک،ارتباطات وفناوری اطلاعات(ict)،کاردانی ساخت تولید(ماشین ابزار)وکاردانی صنایع فلزی ودردوره کارشناسی در رشته ساخت وتولید (جوشکاری) ازطریق سوابق تحصیلی (بدون کنکور) دانشجو می پذیرد زمان ثبت نام:8/8/96لغایت9/8/96 محل ثبت نام:کیلومتر1.5جاده سرو(بلواردانشگاه)دانشکده فنی شهیدقاضی طباطبایی ارومیه مدارک لازم: 1-اصل شناسنامه وسه برگ تصویرازتمام صفحات آن 2-اصل کارت ملی ودوبرگ تصویرپشت وروی آن 3-شش قطعه عکس4*3تمام رخ تهیه شده درسال جاری 4-اصل یاموقت گواهینامه دیپلم باسه برگ تصویرآن 5-اصل ریزنمرات دوره هنرستان ودوبرگ تصویرآن 6-رسید پستی ارزش تحصیلی