چهارشنبه دهم آبان مراسم تودیع و معارفه معاونت اداری مالی و معاونت آموزشی دانشگاه فنی و حرفه ای قاضی طباطبایی با حضور کلیه همکاران اداری دانشکده فنی و حرفه ای شهید قاضی طباطبایی در محل سالن جلسات این دانشکده برگزار شد. که طی آن از زحمات جناب آقای قاسم سلیمان نژاد سرپرست معاونت اداری مالی دانشگاه تقدیر و آقای عباس مجلل به عنوان معاونت اداری مالی دانشگاه معرفی شد. همچنین از زحمات جناب آقای موحد نژاد معاونت آموزشی پژوهشی دانشگاه تقدیر و آقای کیومرث محمدی اقدم به عنوان معاونت آموزشی پژوهشی معرفی شد. در پایان مراسم با اهداء لوح تقدیر از زحمات آقایان سلیمان نژاد و موحد نژاد تقدیر به عمل آمد و حکم معاونت آقایان مجلل و محمدی اقدم به ایشان اعطاء گردید.