بازدید تخصصی دکتر رجایی مدیرکل پژوهشی دانشگاه فنی و حرفه ای از طرحهای پژوهشی روز گذشته دکتر رجایی مدیرکل پژوهشی دانشگاه فنی و حرفه ای با حضور در دانشگاه فنی و حرفه ای شهید قاضی طباطبایی در جلسه هم اندیشی با اعضای هیئت علمی و مدرسین دانشگاه های فنی و حرفه ای استان آذربایجان غربی که در سالن جلسات این دانشگاه برگزار شده بود شرکت نموده و در خصوص طرحهای پژوهشی و تدوین جایگاه پژوهشی در دانشگاه فنی و حرفه ای مطالبی را سمع و نظر اعضای هیئت علمی ومدرسان ارائه نمودند. دکتر رجایی بعد از این نشست از طرحهای پژوهشی اساتید و دانشجویان دانشگاه فنی و حرفه ای شهید قاضی طباطبایی بازدید بعمل آوردند

بازدید تخصصی دکتر رجایی مدیرکل پژوهشی دانشگاه فنی و حرفه ای از طرحهای پژوهشی بازدید تخصصی دکتر رجایی مدیرکل پژوهشی دانشگاه فنی و حرفه ای از طرحهای پژوهشی بازدید تخصصی دکتر رجایی مدیرکل پژوهشی دانشگاه فنی و حرفه ای از طرحهای پژوهشی بازدید تخصصی دکتر رجایی مدیرکل پژوهشی دانشگاه فنی و حرفه ای از طرحهای پژوهشی