بازدید دکتر پوراسد از فعالیت های انجمن علمی برق و الکترونیک دانشکده دکتر پوراسد ریاست محترم دانشکده به همراه آقای عزتی و آقای شیخی مدیر گروه محترم رشته برق از فعالیتهای انجمن علمی برق و الکترونیک دانشکده بازدید نمودند. در این بازدید دکتر پوراسد بر حمایت کامل خود از تشکیل سایر انجمن های علمی تاکید کرده و از فعالیت های علمی انجمن علمی برق و الکترونیک تقدیر و تشکر نمودند.همچنین در این بازدید دستگاه CNC لیزری ساخته شده توسط دانشجویان ،مورد بازدید قرار گرفت. بازدید دکتر پوراسد از فعالیت های انجمن علمی برق و الکترونیک دانشکده بازدید دکتر پوراسد از فعالیت های انجمن علمی برق و الکترونیک دانشکده بازدید دکتر پوراسد از فعالیت های انجمن علمی برق و الکترونیک دانشکده بازدید دکتر پوراسد از فعالیت های انجمن علمی برق و الکترونیک دانشکده