اولین رویدادازسلسله رویدادهای #کافه_کارآفرینی با حضورکارآفرین برتر استان منطقه وکشور
🔵با حضور:دکترمهرداد فوج لعلی
🔴روزیکشنبه مورخه 26 آذرماه96
🔴مکان: جاده نازلو،سالن آمفی تئاتردانشگاه قاضی طباطبای