دانشجویان محترم می تواننداز تاریخ96/10/10 لغایت96/10/28 کارت ورود به جلسه امتحانی خودراازسیستم ناد دریافت نمایند درضمن باعنایت به درج شماره صندلی درکارت ورود به جلسه ،اخذ وارائه آن درهنگام ورود به جلسه امتحان الزامی می باشد

تذکرات مهم: 1-تسویه حساب کامل بدهی برای اخذ کارت ورود به جلسه ضروری می باشد2-شماره صندلی فقط در روی کارت ورود به جلسه درج گردیده وهمچون ترم های گذشته برروی شیشه نصب نخواهد شد