دانشکده فنی شهید قاضی طباطبایی ارومیه برای نیمسال دوم سال تحصیلی97-96 فقط برای مقطع کاردانی به کارشناسی  ازطریق سوابق تحصیلی (بدون کنکور) دانشجو می پذیرد زمان ثبت نام تا مورخه 15/11/1396 محل ثبت نام:کیلومتر1.5جاده سرو(بلواردانشگاه)دانشکده فنی شهیدقاضی طباطبایی ارومیه مدارک لازم: 1-اصل شناسنامه وسه برگ تصویرازتمام صفحات آن 2-اصل کارت ملی ودوبرگ تصویرپشت وروی آن 3-شش قطعه عکس4*3تمام رخ تهیه شده درسال جاری 4-اصل یاموقت گواهینامه فوق دیپلم باسه برگ تصویرآن 5-اصل ریزنمرات دوره کاردانی ودوبرگ تصویرآن