قابل توجه دانشجویان خوابگاهی:
نحوه محاسبه هزینه های خوابگاه در نیمسال دوم ۹۷-۹۶ بر اساس نرخ اجاره بهای صندوق رفاه دانشجویان که به پیوست جدول زیر می باشدمحاسبه می شود:
هزینه یک ماه × ۵ ماه (۱۵۰ روز)
لازم به ذکر است دانشجویان ترم ۵ به عنوان نیمسال اول اضافی و دانشجویان ترم۶ به عنوان نیمسال دوم اضافی شناخته می شوند. جهت پاسخگویی به سوالات به امور دانشجویان مراجعه شود.