ساعت                       تاریخ روز ورودی
8صبح لغایت14 7/11/96 شنبه ورودی942 وقبل از آن
14لغایت20 7/11/96 شنبه ورودی 951
20لغایت7صبح روزبعد 7/11/96 شنبه مجموع روزاول
8صبح لغایت14 8/11/96 یکشنبه ورودی952
14لغایت20 8/11/96 یکشنبه ورودی961
20لغایت7صبح روزبعد 8/11/96 یکشنبه مجموع روز دوم

جدول زمانبندی انتخاب واحد نیمسال دوم97-96

تذکرات مهم

1-دانشجویان سه ترم مشروط،دانشجویانی که جهت ادامه تحصیل مجوز شورای مواردخاص دارند،دانشجویان ورودی932و941 وهمچنین دانشجویان میهمان وانتقالی جهت انتخاب واحد درروزهای انتخاب واحد به دانشکده مراجعه نمایند.

2-مبلغ پیش پرداخت جهت انتخاب واحد 962(دوره شبانه) برابر است با:

تسویه حساب بدهی قبل+شهریه ثابت هرورودی+350000 ریال خدمات فرهنگی دانشجویی))

دانشجویانی که در انتخاب واحد دچار مشکل می شوند می توانند با شماره های ذیل تماس حاصل فرمایند :

04432776886

04432779849

04432766224

04432766225