جداول کد و نام دروس به همراه واحدهاي رشته کاردانی فناوري اطلاعات و ارتباطات

جداول کد و نام دروس به همراه واحدهاي رشته کاردانی کامپیوتر(نرم افزار)

جداول کد و نام دروس به همراه واحدهاي رشته مهندسی تکنولوژي شبکه هاي کامپیوتري

برنامه امتحانات پایان ترم نیمسال دوم 97 -96 رشته کارشناسی شبکه های کامپیوتری

برنامه امتحانات پایان ترم نیمسال دوم 97 -96 رشته نرم افزار کامپیوتر

برنامه امتحانات پایان ترم نیمسال دوم 97 -96 رشته کاردانش فناوری اطلاعات و ارتباطات