دانشجویان عزیز؛لطفا براساس جدول زمانبندی اعلام شده جهت انتخاب واحدبه سیستم نادمراجعه نموده و واحدهای خودراثبت نمایید ودراین نیسمال مدیران گروه های آموزشی وکارشناسان آموزش به هیچ عنوان برای دانشجویان انتخاب واحدنخواهند کرد، ضمنا درصورت بروزمشکل یا باشماره تلفن های 04432776886-04432779849-04432766224-04432766225 تماس بگیریدویاجهت انتخاب واحدبه صورت حضوری درروزهای شنبه ویکشنبه تاریخ8و7بهمن به سایت های کامپیوتر دانشکده مراجعه نمایید.