دانشجویانی که درنیمسال جاری (962)با دروس معرفی به استاد فارغ التحصیل می شوند برابرجدول زمانبندی ذیل جهت  شرکت درامتحانات به دانشکده مراجعه نمایند.

درس

ساعت

روز

تاریخ

دروس تخصصی

10.30

سه شنبه

17/11/96

دروس پایه وعمومی

10.30

چهارشنبه

18/11/96

 

تذکرات مهم

  • امتحانات معرفی به استاد فقط درروزهای فوق برگزارشده وغیراز روزهای اعلام شده هیچ امتحانی با عنوان معرفی به استاد برگزارنخواهد شد.
  • دانشجویان عزیزجهت اعلام دروس معرفی به استاد یابا کارشناس رشته خود تاتاریخ 15/11/96با شماره تلفن های 04432776886-04432779849-04432766224-04432766225تماس حاصل نموده ویا به صورت حضوری به دانشکده مراجعه نمایند.