جدول زمانبندی حذف و اضافه نیمسال دوم سالتحصیلی 96-97

دانشجویان محترم لطفا بر اساس جدول زمانبندی زیر به سامانه ناد مراجعه فرمایید