طی حکمی از طرف دفتر مرکزی حراست دانشگاه فنی و حرفه ای  آقای اسماعیل علی بابا  به عنوان رئیس اداره حراست دانشگده فنی و حرفه ای شماره 1 پسران ارومیه منصوب شدند.
همکار محترم جناب آقای اسماعیل علی بابا ضمن تبریک انتصاب جدید، آرزوی موفقیت و سربلندی در کلیه امور محوله را برایتان خواستاریم