در برگزاری اولین نشست دبیران کانون های دانشجویی همیاران سلامت و رابطین مشاوره منطقه یک دانشگاه فنی و حرفه ای به میزبانی دانشکده فنی و حرفه ای شهید قاضی طباطبایی ارومیه موارد ذیل مصوب گردید:

1-    برگزاری کارگاههای مشترک

2-    تهیه کتابچه فعالیتها و خدمات

3-    اجرای طرح هر اتاق یک همیار در خوابگاهها

4-    برگزاری نشست های ماهانه رابطین مشاوره جهت هم افزایی

5-    محل دومین نشست آموزشکده فنی و حرفه ای رازی در استان اردبیل در مورخه 15/07/1397