به اطلاع دانشجویان نامبرده لیست ذیل می رساند، آن دسته از دانشجویانی که مقابل تاریخ تولد، کلمه "رد شده" ذکر شده است هرچه سریعتر و با در دست داشتن یک قطعه عکس جهت اخذ معرفی نامه ی مراکز پلیس + 10 به امور دانشجویان مراجعه نمایند و سایر دانشجویان با توجه به تاریخ تولد و تاریخ مراجعه ذکر شده و پس از رسیدن به سن 18 سال سریعاً به امور دانشجویان مراجعه نمایند.     
               ضمناً عواقب عدم مراجعه دانشجوجهت اخذ معافیت تحصیلی متوجه شخص دانشجو خواهد بود. 
"طبق بخشنامه جدید سازمان نظام وظیفه، امکان صدور معافیت تحصیلی پس از سپری شدن ماه تولد در 18 سالگی مستلزم طی کردن مراحل قانونی و اداری خاصی خواهد بود که پس از بررسی از سوی معاونت وظیفه عمومی احتمال عدم صدور معافیت تحصیلی و ممانعت از تحصیل و در نهایت اخراج از دانشگاه را در پی خواهد داشت."
مدارک لازم: یک قطعه عکس 4*3 
معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشکده شهید قاضی طباطبایی   

 

لیست دانشجویان فاقد معافیت تحصیلی( ورودی بهمن96 )

تاریخ مراجعه تاریخ تولدنام خانوادگینامردیفتاریخ مراجعه تاریخ تولدنام خانوادگینامردیف
تیر ماه97 05/04/1379سلطانیعلی 24رد شده 14/10/1378پاشاایوب 1
مرداد ماه97 15/05/1379ملازاده علی شاهینیما 25رد شده 17/12/1378صدیقینیما 2
شهریور ماه97 15/06/1379رجب زاده چونقرالورسول 26اخذ گردید 22/02/1379مجاورمیرعرفان 3
رد شده 06/09/1378حاجی زاده سلمان آبادیمصطفی 27خرداد ماه97 26/03/1379باغبان شفقتسهند 4
رد شده 11/12/1378داداش زادهاکبر 28تیر ماه 97 14/04/1379میربابائیسیدعبدالله 5
رد شده 12/12/1378شابوئی دوکانیافشین 29تیر ماه97 01/04/1379جعفری اقباشرضا 6
رد شده 01/01/1379افشانیحمید رضا 30تیر ماه97 04/04/1379کاریابوالفضل 7
رد شده 06/01/1379سلطانیسینا 31مرداد ماه97 22/05/1379پایانسینا 8
رد شده 27/01/1379همراهی دوستعلی 32شهریور ماه97 12/06/1379امامعلی سبزیتوحید 9
رد شده 11/02/1379عسگریعلی 33رد شده 12/07/1378موتاب مجدمهدی 10
رد شده 29/02/1379شکریهانی 34رد شده 16/09/1378صادقی اصلمیلاد 11
تیر ماه97 08/04/1379کمالی بهلول آبادینیما 35رد شده 08/10/1378حیدرپوراصغر 12
مرداد ماه97 06/05/1379کنعانی کهنه شهریامیر رضا 36رد شده 18/12/1378قاسمیمیرهادی 13
مرداد ماه97 08/05/1379طایفه قره جداقیکاوه 37رد شده 21/12/1378عرب زاده پیرعلیلورضا 14
مرداد ماه97 16/05/1379تیموری خانمیرییاشار 38رد شده 04/01/1379شجاع اصلیوسف 15
رد شده 09/11/1378آقازادهمیلاد 39رد شده 12/01/1379کاظمیسالار 16
رد شده 18/12/1378 حسینی گولکنی الیاس 40رد شده 31/01/1379قدسیامیرحسین 17
رد شده 17/02/1379 جعفری اهرنجاتی رضا 41تیر ماه 97 02/04/1379آقائیشهاب 18
خرداد ماه97 04/03/1379اشرافیاحسان 42تیر ماه 97 19/04/1379محمدیعرفان 19
خرداد ماه97 10/03/1379 جوانی ابوالفضل 43تیر ماه 97 30/04/1379برکشادیهادی 20
تیر ماه97 08/04/1379 فخیمی محمد علی زاده پویا 44شهریور ماه97 06/06/1379حسینیمیرپویا 21
تیر ماه97 16/04/1379 گل صنملو حسن 45شهریور ماه97 27/06/1379اصغری میرکپویا 22
مرداد ماه97 01/05/1379 مختارپور امین 46تیر ماه97 05/04/1379شکوریمجتبی23

 

 

تاریخ مراجعهتاریخ تولدنام خانوادگینامردیفتاریخ مراجعهتاریخ تولدنام خانوادگینامردیف
رد شده08/09/1378علوقصریک امین70مرداد ماه9704/05/1379جلیل زادهمهدی47
رد شده07/10/1378محمدیهژیر71مرداد ماه9723/05/1379مرادزاده فسندوزآرمین 48
رد شده24/10/1378قنبریمهدی72شهریور ماه9721/06/1379بشیرپورنجف49
رد شده05/12/1378امان زادهرضا 73رد شده08/09/1378داداش علیخواجهرضا50
رد شده25/01/1379صمدی قزلجهعلی74رد شده06/10/1378امیر صمدیمحمد جواد51
رد شده02/02/1379مجردحسین75رد شده21/10/1378قربانیان لاهیجانحجت 52
رد شده18/02/1379علی آقاییزانیار 76رد شده30/10/1378رستم زاده نصر آبادیحسین53
رد شده22/02/1379دارشکیانوش 77رد شده31/01/1379پیریسید حسین 54
خرداد ماه9716/03/1379مرادخانی سلوانقمحمدرضا 78خرداد ماه9727/03/1379اکبریعارف55
تیر ماه9707/04/1379مصطفی پورکامیار 79تیر ماه9711/04/1379حسینیمبین 56
تیر ماه9712/04/1379قاسم زاده آیزلویعلی80مرداد ماه9703/05/1379یار احمدی حصارمحمد57
مرداد ماه9726/05/1379اکبریپرهام 81مرداد ماه9705/05/1379رزم پوشسینا58
شهریور ماه9712/06/1379علیزادهمبین 82مرداد ماه9707/05/1379اسماعیل پور پیشوا59
رد شده04/02/1378رضا زادهسید امیرحسین 83شهریور ماه9707/06/1379قهرمانیامید 60
رد شده26/09/1378سلمانیعلی84شهریور ماه9715/06/1379عباسیکیوان61
رد شده27/09/1378حق دوست ملکیآرمین85مرداد ماه9707/05/1380علیزاده چکانعرفان62
رد شده27/11/1378شکوریامیر رضا 86رد شده12/12/1378بهمن جبلیمهران63
رد شده09/01/1379تنهاتوپراق قلعهمهدی 87رد شده07/01/1379ولادیعرفان 64
رد شده04/02/1379محرمیابراهیم 88خرداد ماه9714/03/1379زینالیمحمد 65
رد شده08/02/1379تیغ زن براعینیامیر رضا89خرداد ماه9719/03/1379میرزا علی لومهدی66
رد شده20/02/1379امیر پوربهنام 90شهریور ماه9702/06/1379آبامعلی 67
تیر ماه9726/04/1379مرادی پرمحمد امین91شهریور ماه9709/06/1379حسن نژاد اصلاحسان 68
------------------------------------92شهریور ماه9710/06/1379آباد مبین 69

 

 

تاریخ مراجعه تاریخ تولدنام خانوادگینامردیفتاریخ مراجعه تاریخ تولدنام خانوادگینامردیف
رد شده 26/10/1378 محمودیان حسین 116مرداد ماه97 12/05/1379 انسان دوست محمد 93
مرداد ماه97 18/03/1379 پور عباسی سعید 117مرداد ماه97 25/05/1379جلیل پورچورسیعلیرضا 94
شهریور ماه97 03/06/1379دمسازمجید 118رد شده 09/07/1377قراگلی حصارییاسر 95
مرداد ماه 98 11/05/1380 حسینی سید حسن 119خرداد ماه98 03/03/1380 جعفری مهران 96
رد شده 30/07/1378 حسینی علی 120مرداد ماه97 13/05/1379 اسدی چونقرالو صفا 97
رد شده 18/09/1378 آذرنیا یاسین 121رد شده 20/02/1378 حاجی رحیم ناصر 98
رد شده 10/11/1378شهرزادآذرامیرحسین 122رد شده 11/01/1379محرمیمحمد حسین 99
رد شده 04/12/1378 طاهر درویشی محمد 123تیر ماه97 11/04/1379محمدنژادامیر حسین 100
رد شده 19/12/1378 آذر افروز سید مبین 124رد شده 03/02/1379 معصوم خانی مبین 101
رد شده 24/12/1378 اکبری گورچین قلعه هادی 125رد شده 16/10/1378 نوریه آذر یوسف 102
رد شده 10/02/1379فرزانهعلی 126تیر ماه97 15/04/1379 نوروزی محمد علی 103
خرداد ماه97 15/03/1379 غنی زاده چچکی محمد 127رد شده 11/12/1378 حمیدپور یونس 104
تیر ماه 97 01/04/1379 ملک زاده امین 128مرداد ماه97 18/05/1379 زمانی علی 105
تیر ماه 97 07/04/1379دلیلی خلیانی آیدین 129رد شده 14/11/1378خلیل پورامیر 106
تیر ماه 97 16/04/1379 حامدی رضا 130خرداد ماه97 12/03/1379خودکاممحمد 107
شهریور ماه97 23/06/1379نعمتیعلی 131خرداد ماه97 14/03/1379 رضا پور علیرضا 108
رد شده 25/12/1378 یحیوی دیزج رامین 132رد شده 18/02/1379 عبدالله زادهکاروانسرانی معراج 109
رد شده 07/02/1379 خوش منش خامنه سینا 133رد شده 16/12/1378 قدیرهناره یوسف 110
رد شده 11/02/1379آقائی چبنلومحمد 134رد شده 14/09/1378 ابراهیمی خرابه سامان 111
رد شده 13/02/1379 رحیمی آذر یاسین 135خرداد ماه97 20/03/1379 اسد زاده مهدی 112
خرداد ماه97 05/03/1379 آقاخانی ساعتلو گورگیز 136رد شده 13/02/1379 اسمعیلی کنعانی ساسان 113
خرداد ماه97 10/03/1379 اخوان امین 137رد شده 16/09/1378 پیغمبر دوست ابوالفضل 114
خرداد ماه97 29/03/1379 جهان پور نیما 138مرداد ماه97 01/05/1379 جلیلی قاسملو مبین 115

 

 

تاریخ مراجعه تاریخ تولدنام خانوادگینامردیفتاریخ مراجعه تاریخ تولدنام خانوادگینامردیف
تیر ماه97 11/04/1379 رضا زاده چاوش علی 162تیر ماه97 03/04/1379عزیزی لورشیرینمتین 139
تیر ماه97 30/04/1379 عبدی کلقای مهدی 163تیر ماه97 07/04/1379 محتشم حسین 140
مرداد ماه97 05/05/1379 شمس دربند صلاح الدین 164تیر ماه97 16/04/1379پارسا حبشیرضا 141
شهریور ماه97 17/06/1379 علی مراد علیرضا 165تیر ماه97 25/04/1379 پناهی محمد مهدی 142
رد شده 04/12/1378 احمدی منصور آباد رضا 166مرداد ماه97 06/05/1379 مسعودی دورود احسان 143
رد شده 11/12/1378 فلاحی خانشان ایوب 167مرداد ماه97 09/05/1379علیزادهسجاد 144
رد شده 23/01/1379 نوروزی محمد 168مرداد ماه97 20/05/1377 امیر عشایری هیوا 145
خرداد ماه97 06/03/1379سیفی قرابقلویاسر 169رد شده 13/07/1378 عباس پورقره سقال هادی 146
تیر ماه97 11/04/1379 اللهویردی زاده حامد 170رد شده 27/07/1378 نصرالله زاده توحید 147
تیر ماه97 15/04/1379عباسی میاوقسینا علی 171رد شده 29/07/1378 دلفروز آرش 148
تیر ماه97 21/04/1379 رحمانی سعید 172رد شده 19/10/1378پرتومهران 149
خرداد ماه97 11/03/1379 صدری حیدرانلو بابک 173رد شده 22/10/1378 پیرعلیلو علی 150
تیر ماه97 03/04/1379ریحانی خلیلیامیرحسین 174رد شده 16/11/1378 تقی پور سعید 151
مرداد ماه97 27/05/1379 پژوهش دانیال 175رد شده 22/11/1378 کهور رضا 152
شهریور ماه97 26/06/1379رادامیرحسین 176رد شده 26/11/1378 اسمعلی میلاد 153
رد شده 21/01/1378شریف پورجمال 177رد شده 02/12/1378 محمد زاده آذر قولنجی عرفان 154
رد شده 17/09/1378ظاهر میاندوآبپویا 178رد شده 11/12/1378آیرملوعلی 155
رد شده 09/12/1378 زارع چلیک علیرضا 179رد شده 18/12/1378 رشی مقدم مبین 156
رد شده 22/12/1378 محمدی اصل محمد امین 180رد شده 22/12/1378 حمی زاده شیوه صابر 157
رد شده 05/11/1378 تمرخانی گولگنی یاسر 181رد شده 01/01/1379 صدق کاری آذری علی 158
رد شده 09/12/1378 عبادی بهنام 182رد شده 29/01/1379 چوبتراش رضائیه مهران 159
رد شده 11/12/1378 حاجی قاسمی جهانگیر 183رد شده 16/02/1379 مددی جمال آباد امیر محمد 160
رد شده 18/01/1379 منصور قصریک آرمین 184خرداد ماه97 07/03/1379 هاشمی معین 161

 

تاریخ مراجعه تاریخ تولدنام خانوادگینامردیفتاریخ مراجعه تاریخ تولدنام خانوادگینامردیف
رد شده 05/11/1375 سعادت ابراهیم 208رد شده 27/02/1379 پاشا زاده مصطفی 185
رد شده 23/09/1375 قادری رامین 209رد شده 30/02/1379 شیخکاتلوی میلان بهنام 186
رد شده 26/04/1376 تارویردی محسن 210خرداد ماه97 05/03/1379 حبیب پورالنجق هادی 187
        211شهریور ماه97 01/06/1379عظیم زاده ریک آبادیپویا 188
        212شهریور ماه97 02/06/1379 میرزائی حمید رضا 189
        213شهریور ماه97 08/06/1379 داداشی محمد 190
        214شهریور ماه97 28/06/1379محمدنیاکیوان 191
        215رد شده 06/12/1378 صفری گلمانخانه فراز 192
        216اخذ گردید 07/02/1379 شیخکانلوی میلان علیرضا 193
        217رد شده 24/02/1379 نیک پوراوغول بیگ مهران 194
        218رد شده 25/02/1379 گیلانی زاده کایر سید معین 195
        219خرداد ماه97 18/03/1379نوریعلیرضا 196
        220خرداد ماه97 28/03/1379 جوانمردی شهاب 197
        221تیر ماه97 09/04/1379مشکوریعلی 198
        222رد شده 30/07/1374 علی نیا کاوه 199
        223رد شده 16/05/1377 رسولی عادل 200
        224رد شده 18/09/1375علی دوست فردین 201
        225رد شده 08/06/1377 قادری یاسر 202
        226رد شده 22/04/1376 نورانی مهیار 203
        227رد شده 03/08/1376 سهرابی محسن 204
        228رد شده 15/04/1377 سلطانی کامران 205
        229رد شده 25/08/1375 حصری وحید 206
        230رد شده 10/03/1377 خورشیدی علیرضا 207