بازدید دکتر پوراسد و معاونین دانشجویی از خوابگاههای دانشگاههای فنی و حرفه ای پسران ارومیه

دکتر پوراسد ریاست دانشگاه فنی و حرفه ای پسران ارومیه روز گذشته با همراهی معاونین دانشجویی از خوابگاههای موجود در داخل مراکز بازدید و از نزدیک با دانشجویان دیدار داشتند.

ریاست دانشگاه در ادامه این بازدید در یک نشست صمیمی با دانشجویان که در یکی از اتاقهای خوابگاه برگزار شد به سوالات و درخواستهای که از طرف دانشجویان مطرح می شدند پاسخ دادند.

دکتر پوراسد در پایان این بازدید و نشست خاطر نشان شدند که در برنامه ریزی ها و تصمیم گیری ها منافع دانشجویان در نظر گرفته می شود و سعی می شود تصمیماتی اتخاذ شوند که به نفع دانشجویان باشد.

از نظر کیفیت خوابگاه ها هم یادآور شدند که خوابگاههای دانشگاه های فنی و حرفه ای استان در مقایسه با خوابگاه های سایر دانشگاههای استان از نظر کیفی وضعیت مناسبی دارند و تلاش می شود که بهتر هم بشوند.