دانشجویانی که موفق به انتخاب واحد ترم تابستان نشده اند ،می توانند درروز شنبه مورخ97/4/23 برای آخرین بار جهت انتخاب واحد به صورت حضوری به کارشناسان رشته خود ویا به مدیران گروه مراجعه نمایند درضمن تاریخ فوق به هیچ وجه قابل تمدید نمی باشد