درخواست خوابگاه برای سالتحصیلی98-97 به اطلاع دانشجویان دوره روزانه (ترم دوم) میرساند که از تاریخ 04/06/97 تا تاریخ 11/06/97 درخواست برای خوابگاه از طریق سامانه خوابگاه دانشجویی اعلام نمایند. بدیهی است به درخواست هایی که بعد از تاریخ فوق صورت گیرد ترتیب اثر داده نخواهد شد.
ضمناً به راهنمای سامانه ثبت نام خوابگاه توجه فرمایید.

سامانه ثبت نام خوابگاه ها

راهنمای سامانه درخواست خوابگاه