قابل توجه دانشجویان کاردانی و کارشناسی 
آن دسته از دانشجویان که در سنوات مجاز معافیت تحصیلی (کاردانی 5 ترم و کارشناسی ناپیوسته 6 ترم ) نتوانستند فارغ التحصیل شوند مطابق قانون نظام وظیفه باید از مراکز پلیس + 10 یک ترم سنوات ارفاقی دریافت نمایند.
لذا دانشجویان کاردانی که در مهرماه سال 1397 وارد ترم 6 و دانشجویان کارشناسی که وارد ترم 7 می شوند نسبت به دریافت معرفی نامه به واحد نظام وظیفه امور دانشجویان دانشگاه مراجعه نمایند.
در صورت عدم دریافت سنوات ارفاقی، از تحصیل دانشجو در مقاطع تحصیلی بالا توسط سازمان نظام وظیفه جلوگیری خواهد شد.

معاونت فرهنگی و دانشجویی