درخواست ثبت نام خوابگاه برای سالتحصیلی 97-98 روزانه ترم دوم فقط تا تاریخ 97/06/11 ساعت 24 امکان پذیر خواهد بود و بعد از گذشت تاریخ فوق به هیچ وجه امکان تمدید وجود ندارد در صورت بروز هرگونه مشکل لطفا به راهنمای سامانه درخواست خوابگاه مراجعه نمایید.