درخواست ثبت نام خوابگاه برای سالتحصیلی 97-98 روزانه ترم سوم فقط تا تاریخ 97/06/16 ساعت 24 امکان پذیر خواهد بود در صورت بروز هرگونه مشکل لطفا به راهنمای سامانه درخواست خوابگاه مراجعه نمایید.