برنامه امتحانات معرفی به استاد در نیمسال اول 98-97 

روز

تاریخ

عنوان دروس

دوشنبه

02/07/97

دروس عمومی و پایه کلیه رشته های دوره کاردانی وکارشناسی

سه شنبه

03/07/97

دروس تخصصی کلیه رشته های دوره کاردانی وکارشناسی

 

  • توضیح اینکه هماهنگی لازم با کارشناس آموزش رشته مربوطه و تهیه وتکمیل فرم معرفی به استاد(پیش ترم) برای کلیه دروس (عمومی ، تخصصی و پایه) الزامی است.
  • ساعت شروع امتحانات 11 صبح خواهد بود
  • تعداد واحد مجاز برای انتخاب بصورت معرفی به استاد ، دو ماده درسی (حداکثرشش واحد )خواهد بود.

 

اداره آموزش