زمان انتخاب واحد

استان آذربایجانغربی

سال ورودی

روز

تاریخ انتخاب واحد

ساعت

ورودی 951 و قبل از آن

چهارشنبه

21/06/97

8 صبح الی 14

ورودی 952

//

21/06/97

14 الی 20

**جامانده ها**

//

21/06/97

20 الی 7 صبح روز بعد

ورودی 961

پنجشنبه

22/06/97

8 صبح الی 14

ورودی 962

//

22/06/97

14 الی 20

**جامانده ها**

//

22/06/97

20 الی 7 صبح روز بعد