جهت درخواست خوابگاه دانشجویی به سامانه درخواست خوابگاه مراجعه نمایید.

آدرس سامانه درخواست خوابگاه

*** شماره دانشجویی به عنوان نام کاربری و کد ملی به عنوان کلمه عبور می باشد.

لیست شماره دانشجویی ها