به اطلاع دانشجویان محترم می رساند که سیستم ناد جهت انتخاب واحد مجدد و ترمیم انتخاب واحد در روز یکشنبه مورخه 97/06/25 از ساعت 10 الی 15 در دسترس خواهد بود.