برنامه هفتگی رشته های دانشکده فنی و حرفه ای شهید قاضی طباطبایی ارومیه

برنامه هفتگی کلیه رشته در قالب PDF

برنامه هفتگی کاردانیICT

برنامه هفتگی رشته مهندسی تکنولوژی ابزار دقیق

برنامه هفتگی کاردانی الکترونیک

برنامه هفتگی الکترونیک کاربردی

برنامه_هفتگی_الکترونیک_کارشناسی