ملزومات حذف و اضافه بر اساس شرایط دانشجو و ضوابط آموزشی بشرح ذیل می باشد.

دانشجویان محترم لطفاً بعد از مطالعه موارد ذیل در زمان مقرر با توجه به نیمسال ورود خود اقدام به حذف و اضافه نمایند.

1- تمامی دانشجویانی که انتخاب واحد کرده یا انتخاب واحد نکرده (در صورت داشتن سرترم) دارای سرترم حذف و اضافه خواهند بود.
2- تعداد حذف مجاز برای دانشجویان، حداکثر 3 درس و اضافه به هر تعداد خواهد بود. 
3- دانشجویان برای شرکت در حذف و اضافه ملزم به تسویه بدهی گذشته تا پایان 962 و شهریه¬ی ثابت 971 می¬باشند.
4- تمامی دانشجویان ورودی نیمسال¬های  951 ،952 ، 961 و 962 دارای سرترم می-باشند. (حداکثر سنوات مجاز آموزشی 4 نیمسال و حداکثر سنوات مجاز آموزش رایگان برای دانشجویان روزانه 5 نیمسال می باشد.)
تبصره¬ی1¬: مطابق آیین¬نامه¬ی آموزشی (اسفند93) و اعلام نظر کمیسیون موارد خاص دانشگاه، سنوات مجاز برای دانشجویان ورودی 93 و بعد از آن 4 نیمسال بوده که برای اخذ مجوز و ادامه تحصیل در نیمسال¬های پنجم و ششم  براساس بخشنامه¬های ارسالی از سوی معاونت محترم دانشجویی دانشگاه اقدام لاز م صورت پذیرد.
تبصره¬ی2: دانشجویان ورودی 942 و قبل از آن دارای سرترم نبوده و در صورت نیاز به سرترم می¬بایست به صورت حضوری به واحد آموزش مراجعه نمایند. (برای اخذ مجوز و ادامه تحصیل براساس بخشنامه های ارسالی از سوی معاونت محترم دانشجویی دانشگاه اقدام لاز م صورت پذیرد.)
تبصره¬ی3: دانشجویانی که در پایان 961¬، سه ترم مشروط بوده و در 962 با مجوز کمیسیون موارد خاص ادامه تحصیل داده¬اند یا در 962 سومین برای سومین بار مشروط شده¬اند، دارای سرترم نبوده و آنان نیز باید جهت اخذ مجوز ادامه تحصیل (در صورت نیاز) به آموزش مراجعه نمایند. (برای اخذ مجوز ادامه تحصیل براساس بخشنامه¬های ارسالی از سوی معاونت محترم دانشجویی دانشگاه اقدام لاز م صورت پذیرد.)
تبصره¬ی4: دانشجویان ورودی 941 و 942 که در سوابق تحصیلی خود هر نوع وضعیتی با عنوان بدون احتساب سنوات داشته باشد دارای سرترم خواهند بود.(برای ورودی 942 یک نیمسال و برای ورودی 941 دو نیمسال)
تبصره¬ی 5: تمامی دانشجویان دو ترم مشروط معدل کل زیر 10 فاقد سرترم هستند. 
* دانشجویان انتقال دایم یافته در نیمسال 971 و قبل از آن در مراکز مقصد دارای سرترم خواهند بود.
 * دانشجویان مرخصی در 962 در نیمسال 971 دارای سرترم خواهند بود.
* اخذ درس برای دانشجویان فقط از دروس رشته خود امکان پذیر خواهد بود.
* با تعریف کلاسهای تجمیعی امکان تشکیل کلاس برای دروس مشابه با کدهای متفاوت وجود دارد.
* دانشجویان با انتخاب درس از دانشکده، قادر به اخذ دروس عمومی از سایر گروهها خواهند بود.
* رعایت پیش نیاز در نرم¬افزار الزامی شده است:
در این نیمسال(به هر دلیلی) ثبت نامعتبر دروس نخواهیم داشت. 
یادآوری مهم 2: در صورتی¬که دانشجویی درسی را اخذ و موفق به کسب نمره¬ی قبولی نشده یا حذف کرده باشد، رعایت پیش نیاز الزامی نیست.
* امکان اخذ درس با تداخل ساعت امتحان برای تمامی دانشجویان فعال می¬باشد
 * برای دانشجویانی که دارای سرترم، ترم آخر داشته باشند از قوانین زیر معاف می-باشند:
-         رعایت پیش نیاز
-         رعایت شرط معدل
-         اخذ حداکثر 24 واحد درسی (عدم رعایت کف و سقف)
* برای همکاران محترم پس از پایان بازه¬ی حذف و اضافه  دانشجو ( برای دانشجویانی که دارای سرترم، ترم آخر باشند) به موارد مندرج در بند 3-9  قوانین زیر اضافه  شود.
- عدم کنترل دروس پاس شده برای جبران معدل
- عدم رعایت تداخل ساعات کلاس
* برای کلیه دانشجویان واجد شرایط سرترم ، ترم آخر اعمال خواهد شد.
تذکر1: با توجه به اعمال تعداد واحد در  ((رشته – دوره )) در نرم¬افزار آموزش، دسترسی ثبت سرترم، ترم آخر برای همکاران غیرفعال می باشد. این دانشجویان واجد شرایط طبق فایل اعلام شده از سوی دفتر محترم برنامه¬ریزی به شرکت شناسایی شده و سرترم مورد نظر درج می‌گردد.
* دانشجویان روزانه ورودی 942 و قبل از آن با توجه به اتمام سنوات مجاز ، شهریه پرداز خواهند بود.

 جدول زمانبندی حذف و اضافه نیمسال اول سال تحصیلی 98-97 

پنج شنبهپنج شنبهپنج شنبهچهارشنبهچهارشنبهچهارشنبه
97/7/5 (7-20 صبح روز بعد)97/7/5 (20 - 14)97/7/5 (14 - 8)97/7/4 (7-20 صبح روز بعد)97/7/4 (20 - 14)97/7/4 (14 - 8)
مجموع روز دومورودی 962ورودی 961مجموع روز اولورودی 952ورودی 951 و قبل از آن

 

روز جمعه 97/07/17 از ساعت 8 صبح الی 24 دانشجویان جامانده از هفته اول