دانشجویان کارشناسی دانشگاه فنی و حرفه ای شهید قاضی طباطبایی ارومیه که در آزمون کارشناسی ارشد سال 97 در هر یک از مراکز دانشگاهی کشور پذیرفته شده اند به همراه یک قطعه عکس 3*4 به روابط عمومی دانشگاه مراجعه نمایند.