به اطلاع کلیه دانشجویان تحت پوشش کمیته امداد، بهزیستی و افراد بی بظاعت می رساند جهت تکمیل فرم های مربوطه به امور دانشجویان مراجعه نمایند.