قابل توجه دانشجویان جدیدالورود جهت دریافت کارت غذا از شنبه 1397/07/07 (دروقت اداری) به اموردانشجویان  مراجعه نمایید.درضمن  رزرو غذا  در هفته اول از یک روز قبل و از هفته دوم یک هفته ما قبل  جهت رزرو غذا اقدام نمایید.