درخشش دانشجویان برق دانشگاه فنی و حرفه ای شهید قاضی طباطبایی ارومیه در آزمون سراسری کارشناسی ارشد سال 97