دانشکده فنی و حرفه ای شهید قاضی طباطبایی ارومیه در نظر دارد پارکینگ دانشجویی خود به مدت یک سال به اجاره واگذار نماید واجدین شرایط می توانند پیشنهادات خود را حداکثر تا پایان وقت اداری مورخه 17/07/1397 ارایه نمایند.