زمان 8/8/97 از ساعت 14:30
مکان : از میدان شهدا تا مزار شهدا
برگزارکنندگان : ستاد اربعین حسینی با همکاری دانشگاه شهید قاضی طباطبایی ارومیه