به اطلاع دانشجویان محترمی که در ترم جاری واحد کارآموزی و یا کارورزی اخذ نموده اند میرساند، آخرین فرصت صدور معرفی نامه مربوطه تا روز سه شنبه مورخ15/8/97خواهد بود لذا لازم است در اسرع وقت  نسبت به تهیه فرم های هفت گانه از واحد انتشارات دانشکده و هماهنگی های اولیه صورت پذیرد،بدیهی است بعد از تاریخ یاد شده هیچ اقدامی در این خصوص انجام نخواهد شد.