شورای استانی دانشگاه فنی و حرفه ای استان آذربایجان غربی امروز با حضور رئیس استانی ، روسای مراکز ، معاونین مالی و حراست استانی در دانشگاه فنی و حرفه ای قاضی طباطبایی برگزار شد.